فهرست

مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو بابل اعلام داشت:

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی در معاونت غذا ودارو

یازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی درمعاونت غذا و دارو برگزار گردید

برگزاری دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت، اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در اداره نظارت برمواد غذایی برگزار گردید.