فهرست

سومین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال جاری در معاونت غذا و داوردانشگاه برگزار گردید.

سومین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال جاری در معاونت غذا و داوردانشگاه برگزار گردید.

برگزاری کلاس آموزشی نصب و آموزش سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی و سیستم استانداردسازی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری کلاس آموزشی نصب و آموزش سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی و سیستم استانداردسازی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

اولین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت دانشگاه علوم بابل

اولین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت دانشگاه علوم بابل