فهرست

نظارت کارشناسان دارویی معاونت غذا و داروبر نحوه تامین و نگهداشت و توزیع دارو در بیمارستانها، جهت جلوگیری از کمبود احتمالی دارویی

نظارت کارشناسان دارویی معاونت غذا و داروبر نحوه تامین و نگهداشت و توزیع دارو در بیمارستانها، جهت جلوگیری از کمبود احتمالی دارویی

دومین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت دانشگاه علوم بابل

دومین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت دانشگاه علوم بابل

برگزاری اولین جلسه آموزشی قوانین مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و شرح وظایف مسئولین فنی شرکت ها و کارگاههای تحت نظارت معاونت غذا و دارو

برگزاری اولین جلسه آموزشی قوانین مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و شرح وظایف مسئولین فنی شرکت ها و کارگاههای تحت نظارت معاونت غذا و دارو