فهرست

داروخانه های روستایی

اسامی داروخانه های روستایی شهرستان بابل

درازکلا

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

جاده گنج افروز- روستای درازکلا

09112201081

32632934

نیمه وقت صبح

دکتر ابراهیمی

1

 

آهنگرکلا

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

آهنگرکلا

09353467574

32624300

نیمه وقت عصر

دکتر چاپرا

1

 

ناریوران

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

بندپی شرقی- ناریوران

09113133584

32025010

نیمه وقت عصر

دکتر احمد نژاد

1

 

احمد چاله پی

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

پایین احمد چاله پی

09113110462

32665002

روزانه

دکتر رافتی

1

بالا احمدچاله پی

09113232804

32662001

روزانه

دکتر رامین عطایی

2

 

درونکلا شرقی

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

گنج افروز- روستای درونکلا شرقی

09113110294

32534922

نیمه وقت عصر

دکتر مصطفی لو

1

 

امین آباد

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روستای امین آباد

09117755731

32229560

نیمه وقت عصر

دکتر سیف تبار

1

 

زرگرمحله

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

جاده آمل- شهرزرگر محله

09127060414

09123588598

32563658

32562100

روزانه

دکتر قلی پور

1

 

 

 

گرجی آباد

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

گرجی آباد

09123581720

32265102

نیمه وقت عصر

دکتر تقی زاده

1

 

بیشه سر

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

بیشه سر (جاده بهنمیر)

09111148328

32546790

نیمه وقت عصر

دکتر باباجانی

1

درزیکلا

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روستای درزیکلا

09112117166

32145333

روزانه

دکتر باقری

1