فهرست

داروخانه های سایر شهر های تابعه

اسامی داروخانه های شهر های تابعه

اسامی داروخانه های شهر امیرکلا

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

امیرکلا-روبروی ارژانس 115

09113123565

32341677

شبانه روزی

دکتر رمضانی

2

امیرکلا- میدان امام

09111168537

32345875

روزانه

دکتر قزوانچاهی

3

 

اسامی داروخانه های شهر گلوگاه

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

گلوگاه

09111138048

32722132

شبانه روزی

داروساز رستمی چراتی

1

 

اسامی داروخانه های شهر گتاب

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

پایین گتاب

09111185009

32453753

روزانه

دکتر کیان مهر

1

 

اسامی داروخانه شهر مرزیکلا

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

مرزیکلا

09111113175

32637733

نیمه وقت عصر

محمد گلشنی (داروساز)

1

 

اسامی داروخانه های شهر خوشرودپی

آدرس

موبایل

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

خوشرودپی

09111158693

32522144

روزانه

دکتر امین عطایی

1