فهرست

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی درمعاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی درمعاونت غذا و دارو دانشگاه

قدردانی معاون غذا و دارو دانشگاه از ایثارگران و جانبازان شاغل در معاونت به مناسبت هفته دفاع مقدس / روابط عمومی معاونت غذا و دارو

قدردانی معاون غذا و دارو دانشگاهاز ایثارگران و جانبازان شاغل در معاونت به مناسبت هفته دفاع مقدس / روابط عمومی معاونت غذا و دارو