فهرست

عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفیت موادغذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو از ابتدای سال جاری

عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفیت موادغذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو از ابتدای سال جاری

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه، آقای مهندس ابراهیم اسماعیلی مسئول محترم آزمایشگاه کنترل کیفیت غذایی و بهداشتی این معاونت در گزارشی فعالیتهای این واحد را از ابتدای سال جاری تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه اینگونه اعلام نمودند:

از فعالیتهای مهم این واحد از ابتدای سال جاری می توان به تعداد 62 مورد نمونه های پذیرش شده از اداره نظارت بر موادغذایی(کارخانجات)  /   تعداد 165مورد نمونه های پذیرش شده از معاونت بهداشتی دانشگاه(سطح عرضه)  /  تعداد 16 مورد نمونه های پذیرش شده از نیروی انتظامی و متفرقه  / تعداد 81   مورد آزمایشات میکروبی انجام گرفته  / تعداد 221 مورد آزمایشات

 

شیمیایی انجام گرفته است، اشاره نمود./ انتهای پیام