فهرست

برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل در سال جاری

برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل در سال جاری

برگزاری دوره آموزشی ثبت منبع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای کارشناسان معاونت و مسئولین فنی کارگاهها و کارخانجات تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری دوره آموزشی ثبت منبع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای کارشناسان معاونت و مسئولین فنی کارگاهها و کارخانجات تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل