فهرست

برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت تامین داروهای مورد نیاز بیمارستان ها در ایام تعطیلات نوروزی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت تامین داروهای مورد نیاز بیمارستان ها در ایام تعطیلات نوروزی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

تقدیر از همکاران خانم شاغل در معاونت غذا و دارو به مناسبت تولد با سعادت جضرت زهرا (س) مصادف باروز زن ، توسط معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه

تقدیر از همکاران خانم شاغل در معاونت غذا و دارو به مناسبت تولد با سعادت جضرت زهرا (س) مصادف باروز زن، توسط معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی درمعاونت غذا و دارو دانشگاه

برگزاری دهمین جلسه کمیته فنی صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی وساخت اداره نظارت بر مواد غذایی درمعاونت غذا و دارو دانشگاه