فهرست

فرارسیدن میلاد با سعادت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام سجاد(ع) مبارکباد./روابط عمومی معاونت غذا و دارو

فرارسیدن میلاد با سعادت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) و امام سجاد(ع) مبارکباد./روابط عمومی معاونت غذا و دارو

برگزاری جلسه بررسی اجرای بند "ه" تبصره 17 قانون برنامه بودجه کل کشور، لزوم ثبت داروها در سامانه TTAC نسخه پیچی الکترونیکی (تفکیک حسابهای دارویی)

برگزاری جلسه بررسی اجرای بند "ه" تبصره 17 قانون برنامه بودجه کل کشور، لزوم ثبت داروها در سامانه TTAC نسخه پیچی الکترونیکی (تفکیک حسابهای دارویی)