فهرست

برگزاری جلسه توجیهی اجرای برنامه شبکه ملی آزمایشگاههای سراسر کشور در دانشگاه بابل

جلسه توجیهی اجرای برنامه شبکه ملی آزمایشگاههای سراسر کشور در معاونت غذا ودارو دانشگاه بابل برگزارگردید.

کنترل مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه اعلام کرد، جلسه توجیهی اجرای برنامه شبکه ملی آزمایشگاههای سراسر کشور درروز چهارشنبه مورخ 12 مهرماه در دفتر آزمایشگاه برگزار گردید . در این جلسه که با حضور معاون محترم غذا ودارو ،مدیران و کارشناسان آزمایشگاه کنترل واداره نظارت بر مواد غذایی برپا گردید در خصوص هرچه بهتر اجرا شدن برنامه شبکه ملی آزمایشگاههای سراسر کشور در این معاونت بررسی گردید . /انتهای