فهرست

برگزاری اولین جلسه کمیته کارشناسی تخصصی جهت سیاستگذاری ملزومات پزشکی در سال جاری

برگزاری اولین جلسه کمیته کارشناسی تخصصی جهت سیاستگذاری ملزومات پزشکی در سال جاری

به نقل از مسئول واحد تجهیزات پزشکی ( خانم مهندس اندیشه ) ، جلسه کمیته کارشناسی تخصصی جهت سیاستگذاری ملزومات پزشکی با حضور اعضای محترم در تاریخ 26/4/96 در معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار شد. در این جلسه مباحثی به شرح ذیل مطرح و مقرر گردید: 1 - خط مشی جهت تهیه فهرست ملزومات مصرفی مورد نیاز مراکز و تهیه ملزومات مصرفی خارج از فهرست 2 – تدوین فهرست ملزومات مطابق با بخش های موجود در مراکز درمانی 3 – تدوین فهرست ملزومات یکسال گذشته و انجام آنالیز ABC انتهای پیام / احمدی