فهرست

اولین جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح pms

اولین جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح pms

به نقل ازمسئول محترم نظارت بر مواد غذایی دانشگاه بابل ، اولین جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح pms  با حضور معاون محترم غذاودارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی و مسئول آزمایشگاه و کلیه کارشناسان مربوطه در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار گردید ، د راین جلسه ضمن بررسی مفاد دستورالعمل ، برنامه ریزی لازم در خصوص خرید و انجام آزمایشات مربوطه در موعد مقرر بحث و تصمیم گیری گردید./ انتهای پیام