فهرست

سامانه آنلاین گزارشدهی عوارض جانبی داروها

 

 

 

سامانه آنلاین گزارشدهی عوارض جانبی داروهاadr.ttac.ir                            :

 

 

تلفن مرکز ADR  ایران :               88895208- 021

نمابر مرکز ADR  ایران:                 88914744-021