فهرست

شرکت های دارویی

 

اسامی شرکت های تحت پوشش معاونت غذا و دارو بابل

 

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

ردیف

بهرسان دارو

10

هجرت

1

تجهیزگران طب نوین

11

البرز

2

مهبان دارو

12

قاسم ایران

3

جهان فارمد

13

رازی

4

پورا پخش

14

نفس

5

فراگیر پخش دماوند

15

توسعه دارویی رسا

6

سلامت پخش هستی

16

محیا دارو

7

داروگستر نخبگان

17

آدورا طب

8

جلال آرا

18

داروسازان التیام

9