فهرست

شرکت های دارویی

 

اسامی شرکت های تحت پوشش معاونت غذا و دارو بابل

 

نام شرکت

ردیف

نام شرکت

ردیف

نیک فردای سالم ( نفس )

9

هجرت

1

بهداشت سلامت آوندفر

10

البرز

2

درمان یاب پخش مهر آریا

11

محیا دارو

3

سایه سمن

12

آدورا طب

4

برگ سبز آترین

13

بهرسان دارو

5

دارو گستر طوبی

14

مهبان دارو

6

داروسازان جم

15

سلامت پخش هستی

7

پورا پخش

16

مشا طب

8