فهرست

شرح وظایف واحد امور بیمارستانی

شرح وظایف واحد امور بیمارستانی

  1. بازدید روتین از بیمارستان های تابعه
  2. بررسی نواقص و پیکیری
  3. پیگیری نامه های سازمان غذا و دارو مربوط به بیمارستان ها
  4. جمع آوری مدارک و مستندات مربوط به کمیته ها در بیمارستان ها
  5. پیگیری جهت بازنگری فارماکوپه و ارسال آن به معاونت و بررسی توسط کارشناسان جهت مطابقت با فهرست دلرویی ایران
  6. پیگیری کمبود های دارویی بیمارستان ها
  7. پیگیری انجام فرآیند DUE
  8. برگزاری جلسه با مسئولین  ADR و پیگیری فعالیت های آنها