فهرست

2مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی

1 نامه کتبی موسسه به اداره نظارت مبنی بر معرفی مسئول فنی

2دریافت و تکمیل چک لیست مدارک (دانلود فایل)

3 استعفای قطعی مسئول فنی قبلی(در صورت داشتن  مسئول فنی)

4اصل پروانه مسئول فنی قبلی(در صورت داشتن  مسئول فنی)

5فرم ارزیابی مدارک مسئول فنی معرفی شده(دانلود فایل)

6سوگند نامه مسئول فنی (دانلود فایل)

7سوگند نامه مدير موسسه دانلود فایل)

8فرم تعهد نامه محضری ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی (دانلود فایل)

9قرارداد استخدامی مسئول فنی تائید شده جامعه مسئولین فنی

11تصوير مدرك تحصيلي

12پنج قطعه عکس ۴۳ پشت نويسی شده

13تصوير پايان طرح نيروي انساني

14فيش بانکی جهت هزينه صدور پروانه مسئول فنی

15.0مدارک لازم جهت تمدید پروانه مسئول فنی15

15.1اصل پروانه مسئول فنی

15.3فیش هزینه تمدید