فهرست

واحد تدارکات داروئی

واحد تدارکات داروئی معاونت غذا و دارو دانشگاه

 

دکتر پیرزاده کارشناس امور داروئی

محسن ولی پور - مسئول واحد تدارکات داروئی

غلامعلی اسدالله زاده -  انباردار داروئی وتنظیم سند در سیستم نظام نوین در ورود وخروج دارو

محمد دهقان  -  حسابدار داروئی

 

شرح ووظایف تدارکات داروئی

 

برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء وسرعت توزیع دارودر مراکز تابعه دانشگاه

ارتباط مستقیم با مراکز تابعه و پیگیری وتامین نیازهای داروئی آنها

ارتباط مستقیم با شرکتها توزیع دارودر خصوص نیازهای مراکز

پیگیری کمبود داروبیماران خاص ( هموفیلی تالاسمی ام اس متابرلیک و....)

بیماران کانسر-و کلیه امورات مربوط به آن بیماران

ارتباط مستمر با شرکتهای فوریتی در استان وخارج استان جهت تامین داروهای مورد نیاز ،رسیدگی به امورات مالی مربوط به اسناد داروئی شرکتها