فهرست

کارشناسان واحد دارویی

معرفی کارشناسان واحد نظارت بر امور داروخانه ها و شرکت های توزیع

 

 

تماس

سمت

نام کارشناس

ردیف

01132200957

مدیر دارو

خانم دکتر مریم محضری

1

01132205804

کارشناس دارویی

(واحد مخدر)

خانم دکتر سیده عاطفه اتقانی

2

01132207931

کارشناس دارویی

(واحد امور داروخانه ها)

خانم دکتر فاطمه اکبری لنگوری

2

01132200958

کارشناس دارویی

(بیمارستانی)

خانم دکتر سحر رضایی رودباری

3

01132207931

کارشناس دارویی

(واحد امور داروخانه ها)

خانم دکتر مهوند اورجی

4

01132200958

کارشناس دارویی

(واحد تحقیق و توسعه)

خانم دکتر مهسا شیرچی

5

01132207931

کارشناس دارویی

(واحد امور داروخانه ها)

خانم دکتر زهرا حکیم

6

01132207931

کارشناس دارویی

(واحد امور داروخانه ها)

آقای دکتر حسام الدین اشرفیان