فهرست

کارشناسان واحد دارویی

معرفی کارشناسان واحد نظارت بر امور داروخانه ها و شرکت های توزیع

 

 

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی کارشناس

ردیف

01132200957

مدیر دارو

خانم دکتر مریم محضری

1

01132207931

کارشناس امور بیمارستانی

خانم دکتر فاطمه اکبری لنگوری

2

01132207931

کارشناس امور دارویی

خانم دکتر آتنا مجیدی

3

01132200958

کارشناس امور دارویی

آقای دکتر حجت الله عرب

4

01132207931 کارشناس امور دارویی خانم دکتر مهوند اورجی 5