فهرست

امور نظارت بر داروخانه ها و شرکت های توزیع

فعالیت های این واحد :
 

1 -  ارزشیابی و نظارت بر فعالیت داروخانه های شهرستان بابل (بررسی حضور مسئول فنی، عدم گرانفروشی، عدم نگهداری  و عرضه داروهای غیر مجاز، قاچاق، تاریخ گذشته و... ، رعایت حقوق بیماران و نحوه ارائه خدمات داروخانه به مراجعه کنندگان)

2 -  صدور پروانه تأسیس و پروانه مسئول فنی جهت داروخانه های شهرستان بابل و همچنین تمدید پروانه تأسیس و مسئول فنی (دریافت مدارک لازم، واریز فیش، صدور یا تمدید پروانه)

3 -  نظارت بر فعالیت شرکتهای دارویی شهرستان بابل (نظارت و ارزشیابی فرآیند توزیع دارو، نظارت بر نحوه انبارداری، فضای انبار و چیدمان داروها، نظارت بر فعالیت مسئول فنی و کنترل کیفی، ...)

4 -  نظارت بر فعالیت داروخانه بیمارستانهای شهرستان بابل (بررسی حضور مسئول فنی، چگونگی نظارت بر فرآیند تحویل و نگهداری و تجویز دارو در بخش های بیمارستان توسط مسئول فنی، عدم نگهداری و تجویز داروهای تاریخ گذشته، نحوه ارائه داروهای مخدر و ...)

 5 -  پیگیری گزارشات بازدید و تخلفات مشاهده شده از واحدهای ذیربط و اجرای ضوابط مربوطه.

6 -  برگزاری کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها (صدور مجوز تأسیس داروخانه، صدور مجوز ابطال داروخانه، صدور مجوز ابطال و تاسیس همزمان داروخانه، صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی و بررسی سایر موضوعات مرتبط با داروخانه ها).

7 -  صدور حواله و معرفی بیماران جهت دریافت داروهای بیماران خاص.

8 -  پاسخگویی به نامه های دریافتی از اداره کل و سایر دانشگاهها و مراکز مربوطه.  

9 -  رسیدگی به شکایات رسیده از داروخانه ها

10 -  ثبت نام از متقاضیان تأسیس داروخانه و بررسی مدارک مربوطه.

11 -  تایید سنوات خدمتی داروسازان.

12-  همکاری با اداره تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی در زمینه قاچاق دارو و مکمل های غذایی و عرضه دارو در مراکز غیر مجاز