بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر محسن رضازاده

دکتر محسن رضازاده

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

جناب آقای دکتر محسن رضازاده         پزشک داروساز

کد پستی: 4774547176

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32194711
تلفن داخلی داخلی 265
فکس 011-32194745
پست الکترونیکی Dr.rezazadeh@gmail.com