فهرست

اطلاعیه

تاسیس داروخانه در منطقه نرجه استان قزوین

 

اطلاعیه تاسیس داروخانه

با توجه به نامه شماره 229332/53/28 مورخ 29/09/1396 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص تاسیس داروخانه در منطقه نرجه در استان قزوین