فهرست

برگزاری دوره آموزشی ثبت منبع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای کارشناسان معاونت و مسئولین فنی کارگاهها و کارخانجات تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری دوره آموزشی ثبت منبع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای کارشناسان معاونت و مسئولین فنی کارگاهها و کارخانجات تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، دوره آموزشی ثبت منبع مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای مسئولین فنی "  در روزچهارشنبه  7 خرداد،  و سه شنبه 13 خرداد ماه سال جاری در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو با حضور کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و مسئولین فنی  برگزار شد.                                                                                         

درادامه ازآ نجایی  که صدور/تمدید/اصالح پروانه بهداشتی ورود و افزایش قلم مواد اولیه، اقالم بسته بندی و محصوالت فرآیند شده غذایی ،  آشامیدنی، آشامیدنی و آرایشی  مشمول ثبت منبع و محصول  می باشد،  دوره  آموزشی ثبت منبع برای کارشناسان مواد مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت و همچنین مسئولین فنی کارگاهها و کارخانجات تحت نظارت دانشگاه و آموزش های لازم در در خصوص چگونگی ثبت نام مسئولین فنی و مدیران کارگاهها و کارخانجات در سامانه ttac ، اهمیت ثبت نام آنها ارائه شد.

 

ضمنا این جلسه توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل و همکاری آقای مهندس محمودی کارشناس محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه مازندران و انجمن صنایع غذایی استان برگزارگردید./انانتخاب تصویر اسلایدر تهای پیام