فهرست

برگزاری اولین جلسه معاونت های غذا و دارو کلان منطقه یک (مازندران)

ویدئو کنفرانس

در تاریخ 99/02/30 جلسه ای به صورت ویدئو کنفرانس در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو بین معاونتهای  کلان منظقه یک شامل : معاونت غذا و دارو دانشگاه مازندران (میزبان) ،معاونت غذاو دارو دانشگاه بابل ،معاونت غذاو دارو دانشگاه گیلان ،معاونت غذاو دارو دانشگاه شاهرود ،معاونت غذاو دارو دانشگاه سمنان ،معاونت غذاو دارو دانشگاه گلستان و نماینده سازمان غذا و دارو جناب آقای مهندس مهدیزاده حضور داشتند.

این جلسه راس ساعت 11.30 با بیان مشکلات معاونین در بحران کرونا آغاز و در ادامه تا ساعت 15.30 با ارائه گزارش و بیان مشکلات دیگر واحدهای سایر دانشگاه ها ادامه پیدا کرد.