فهرست

فعالیت های معاونت غذا و دارو جهت تسریع امور مقابله کرونا

با پیگیریهای معاونت غذا و دارو دانشگاه درزمینه صدور مجوزهای تولید ضدعفونی کننده های مورد نیاز و همچنین پیگیری توزیع مناسب فرآورده های ضدعفونی کننده دست و سطوح در سطح شهرستان بابل در حال حاضر انواع فرآورده های ضدعفونی کننده در تمام داروخانه به میزان کافی توزیع و در دسترس عموم میباشد.


فایل های مورد نیاز :

فایل اطلاع رسانی مقابله با کرونا در خصوص مسمومیت با الکل