فهرست

سال 1399 سال جهش تولید

در راستای جهش تولید معاونت غذا و دارو تسریع در امر صدور مجوزهای تولید تجهیزات بهداشتی در اولویت همه امور خود قرار داده است.

در راستای جهش تولید معاونت غذا و دارو  تسریع در امر صدور مجوزهای تولید تجهیزات بهداشتی در اولویت همه امور خود قرار داده است.