فهرست

توزیع محلولهای ضدعفونی کننده در داروخانه های شبانه روزی شهرستان بابل

توزیع محلولهای ضدعفونی کننده در داروخانه های شبانه روزی شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، بابرگزاری جلسات متعددو پیگیری های معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه ، جهت توزیع عادلانه و سهولت دسترسی به محلول های ضدعفونی کننده بین همشهریان عزیز، مقررگردید، شرکتهای توزیع  کننده تابعه دانشگاه باهماهنگی انجمن داروسازان شهرستان، مواد تولیدی را در داروخانه های شبانه روزی این شهرستان به صورت مستمرتوزیع نمایند./انتهای پیام