فهرست

برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته تجهیزات پزشکی دانشگاه

برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته تجهیزات پزشکی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، جلسه هم اندیشی تجهیزات پزشکی با حضور ریاست محترم دانشگاه ، برخی از معاونین دانشگاه و روسای بیمارستان ها و کارشناسان  تجهیزات پزشکی در دفتر ریاست  دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه موضوعاتی به شرح ذیل مطرح گردید:

  1. مشکل کمبود شدید کارتریج دستگاه ABG و بررسی راه حلی جهت رفع مشکل
  2. مطرح نمودن مشکل مراکز در خصوص عدم وجود اعتبار بابت خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی
  3. باز گشایی پاکت استعلام خرید ملزومات موردنیاز بیمارستان روحانی / انتهای پیام