فهرست

بررسی اصالت داروی پرولیا با سری ساخت A1068633

بررسی اصالت داروی پرولیا با سری ساخت A1068633

با توجه به اساس نامه شماره  127536/665 مورخ  11/10/96 مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص عوارض دارویی بروز یافته از پکیچ دارویی (( پرولیا )) ترک غیر اصل، لطفا قبل از مصرف دارو اصالت آن را از سامانه (TTAC) چک نمایید.

جهت مشاهده اساس نامه کلیک نمایید.