فهرست

داروخانه های سایر شهر های تابعه

 

اسامی داروخانه های شهر های تابعه

اسامی داروخانه های شهر امیرکلا

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

امیرکلا-روبروی ارژانس 115

32341677

شبانه روزی

دکتر رمضانی

1

امیرکلا- میدان امام

32345875

روزانه

دکتر قزوانچاهی

2

امیرکلا-بلوارآیت الله نقوی- جنب کوچه عبدی 24

32353528

روزانه

دکتر میرزاپور

3

امیرکلا-خیابان امام-روبروی کلانتری

32341646

روزانه

دکتر رضایی روشن

4

 

اسامی داروخانه های شهر گلوگاه

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

گلوگاه

32722132

شبانه روزی

داروساز رستمی چراتی

1

گلوگاه

32722767

روزانه

دکتر اتقانی

2

گلوگاه

32722996

روزانه

دکتر معصومی

3

 

اسامی داروخانه های شهر گتاب

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

پایین گتاب

32453753

روزانه

دکتر کیان مهر

1

بالا گتاب

32452107

روزانه

دکتر فروتن

2

 

اسامی داروخانه شهر مرزیکلا

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

مرزیکلا

32637733

نیمه وقت عصر

محمد گلشنی (داروساز)

1

 

اسامی داروخانه های شهر خوشرودپی

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

خوشرودپی

32522144

روزانه

دکتر امین عطایی

1

خوشرود پی

32522155

32521855

روزانه

دکتر امامقلی زاده

2

 

زرگرشهر

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

جاده آمل- شهرزرگر محله

32563658

32562100

روزانه

دکتر قلی پور

1