فهرست

داروخانه های روستایی

اسامی داروخانه های روستایی شهرستان بابل

درازکلا

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

جاده گنج افروز- روستای درازکلا

32632934

نیمه وقت صبح

دکتر ابراهیمی

1

 

آهنگرکلا

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

آهنگرکلا

32624300

نیمه وقت عصر

دکتر چاپرا

1

 

ناریوران

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

بندپی شرقی- ناریوران

32025010

نیمه وقت عصر

دکتر احمد نژاد

1

 

احمد چاله پی

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

پایین احمد چاله پی

32665002

روزانه

دکتر رافتی

1

بالا احمدچاله پی

32662001

روزانه

دکتر رامین عطایی

2

 

درونکلا شرقی

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

گنج افروز- روستای درونکلا شرقی

32534922

نیمه وقت عصر

دکتر جوهری

1

 

امین آباد

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روستای امین آباد

32229560

نیمه وقت عصر

دکتر سیف تبار

1

گرجی آباد

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

گرجی آباد

32265102

نیمه وقت عصر

دکتر تقی زاده

1

 

بیشه سر

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

بیشه سر (جاده بهنمیر)

32546790

نیمه وقت عصر

دکتر باباجانی

1

 

 

درزیکلا

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روستای درزیکلا

32145333

روزانه

دکتر باقری

1

 

گنج افروز

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روستای گنج افروز- سه راه گنج افروز

32154480

نیمه وقت عصر

دکترفروتن

1

 

سیاهکلا محله

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روستای سیاهکلا محله

32233433

نیمه وقت عصر

دکترحاجی امیری

1

سلطان محمد طاهر

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روستای سلطان محمد طاهر

32073018

روزانه

دکترنقی زاده

1

 

درویش خاک

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

بالا درویش خاک

32123744

روزانه

دکترکریمی

1

پیچا کلا

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

پیچا کلا

32082569

نیمه وقت عصر

دکترمهدیان

1

 

آدرس

شماره تماس

وضعیت

نام داروخانه

ردیف

روستای دلاور کلا

32294880

روزانه

دکترموسوی مجد

1