فهرست

شرح وظایف واحد نظارت بر امور داروخانه و شرکت های توزیع

شرح وظایف واحد نظارت بر امور داروخانه و شرکت های توزیع:

 1. بازدید های روتین از داروخانه ها ( شاخص 4 بازدید در سال) و بازدید عصر و شب از داروخانه ها تابعه و بازدید مشترک با سازمان های بیمه گر، ثبت بازدید ها در دفتر، پیگیری نواقص موجود و بازدید مجدد و تنظیم نامه جهت اطلاع نواقص به موسس و یا تنظیم مدارک جهت ارسال به کمیسیون پس از محرز شدن تخلف
 2. جمع آوری مدارک و آمار مربوطه به بازدید ها در کل سال و ارسال به سازمان غذا و دارو
 3. صدور مجوز  و یا تمدید مجوز جهت داروهای شیمی درمانی و خاص
 4. ارزشیابی از داروخانه ها یک بار در سال
 5. ارجاع داروخانه و تنظیم نامه جهت ارجاع به کمیسیون ماده 20 و جمع آوری مدارک
 6. ارسال خلاصه رای کمیسیون ماده 20 به سازمان و اعلام نتیجه به ذی نفعان
 7. لیست کردن تخلفات مربوط به داروخانه ها و اقدامات صورت گرفته
 8. لیست کردن داروهای تاریخ گذشته و غیر مجاز کشف شده با ارزش ریالی با بررسی پرونده هر داروخانه جهت ارائه گزارش ماهیانه به سازمان غذا و دارو
 9. انجام امور اداری و پاسخگویی به نامه های مربوط به نهادها، سازمان ها و ارگان های مختلف
 10. بازدید جهت انتقال مکان داروخانه  و جمع آوری مدارک ( بازرسی مرحله اول و دوم)
 11. ارسال گزارش عملکرد سه ماهه به سازمان غذا و دارو
 12. برگزاری جلسات مختلف و تهیه خبر برای سازمان غذا و دارو
 13. بررسی شکایت مطرحه از داروخانه ها
 14. صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی
 15. استعلام از دانشگا ها ی دیگر جهت صدور پروانه
 16. ارسال معرفی نامه های مربوط به داروخانه ها برای سازمان های بیمه گر
 17. محاسبه امتیازات متقاضیان تاسیس هر ساله و اعلام در سایت معاونت
 18. ارایه گواهی سابقه کار برای متقاضیان تحت پوشش
 19. ارسال تغییر قیمت های دارویی به داروخانه ها و بیمارستان ها
 20. ارسال نامه های ریکال دارویی برای داروخانه ها و بیمارستان ها و پیگیری در بازدید ها