فهرست

شرح وظایف آزمایشگاه

(( شرح وظایف ))

 

وظایف این مرکز به شرح زیر می باشد  :

1 - کنترل مواد اولیه مورد مصرف در صنایع غذایی و بهداشتی، مواد غذایی فرآوری شده، در کلیه مراحل تولید

2 - کنترل مواد غذایی و بهداشتی در سطح عرضه و توزیع(pms)

3 - انجام آزمایشات مربوط به نمونه های ارسالی مراجع قضایی شامل مشروبات الکلی

4 - آموزش به مسئولین فنی کارخانجات تحت نظارت دانشگاه

5 - مشاوره فنی به متقاضیان تاسیس آزمایشگاههای همکار

6 - همکاری با دانشکده پیراپزشکی جهت برگزاری کلاس های عملی واحد بهداشت مواد غذایی

7 - همکاری با معاونت محترم بهداشتی در زمینه انجام آزمایشات بر روی نمونه های ارسالی

8 - مشارکت با اساتید دانشگاه در خصوص اجرای طرح های تحقیقاتی HSR غذا

9 - همکاری با واحد ارتباط با صنعت دانشگاهها جهت آموزش به دانشجویان ترم آخر برای واحد کارآموزی

10-بازدید از آزمایشگاههای کارخانجات و تکمیل فرم ارزشیابی برای آزمایشگاه کارخانجات

11-تدوین و اجرای برنامه عملیاتی بر اساس برنامه ششم توسعه کشور

12-شرکت در برنامه ارزیابی عملکرد سازمان غذا و دارو