فهرست

مورد نیاز صاحبان صنایع و کارخانجات

قوانین، ضوابط و بخشنامه های مورد نیاز صاحبان صنایع و کارخانجات

1ضوابط و دستورالعمل های مربوط به حلال

2دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتي و مکمل غذايي_رژيمي

3دستورالعمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات

4حداقل ضوابط استقرار واحد های تولیدی و آلاینده ها

5دستورالعمل و حداقل ضوابط اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی

6دستورالعمل نحوه تمدید و صدور پروانه ساخت

7حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و جدول مواد غذایی جدید

8كد رنگ ها- نشانگرهاي رنگي جدید

9آیین نامه اعطاء نشان ایمنی و سلامت

10ضوابط صدور شناسه نظارت کارگاهی

11ضوابط و دستورالعمل مشاغل خانگی

12حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات

13دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان

14چارت مسئولین فنی

15دستورالعمل انبارها

16بخشنامه های مورد نیاز صنایع و کارخانجات