فهرست

1مدارک لازم جهت صدور و اصلاح بهره برداری

1درخواست تايپ شده از سوی مدیر عامل کارخانه

2تکمیل و ارائه چک لیست مدارک مورد نیاز (دانلود فایل)2

3فرم تکمیل شده و تایپ شده پرسشنامه بهره برداري (دانلود فایل

4تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری وزارت صنعت و معدن یا جهاد کشاورزی جواز کسب

5نقشه دقیق ساختمان با مقیاس ۲۰۰۱ با ذکر متراژ کلیه قسمتها و تهیه راهنمای نقشه

6ارائه روزنامه رسمی ثبت شرکت

7فیش هزینه صدور اصلاح