فهرست

کارکنان شاغل در واحد مخدر

اسامی کارکنان شاغل در واحد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

اسامی کارکنان شاغل در واحد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

مسئول واحد (رسیدگی به امور بیمارستان ها و کلینیک های درمان سومصرف مواد)

دکتر سیده عاطفه اتقانی

1

تکنسین دارویی ( رسیدگی به امور بیماران صعب العلاج)

محمد بیک نژاد

2