فهرست

( کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD)

(( کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD) ))

 
   اعضاء کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه شامل ریاست محترم دانشگاه (رئیس کمیته), معاون غذاودارو, معاون آموزشی, معاون درمان و تعدادی ازاساتید محترم دانشگاه و نمایندگان سازمان های بیمه گر استان, نماینده سازمان نظام پزشکی, انجمن داروسازان و کارشناسان معاونت غذا و دارو می باشد.
 
 
شرح وظايف :
 
1 -  نصب و راه اندازی سیستم پردازش و بررسی نسخ پزشکان
2 -  جمع آوری اطلاعات نسخ پزشکان از داروخانه ها و سازمانهای بیمه گر و بررسی آن در پایان هرماه
3 -  ارسال گزارش نسخ بررسی شده برای هر پزشک 2 بار در طول سال
4 -  تشکیل جلسات کمیته در هر ماه که در آن سیاستهای کمیته برای آینده و همچنین گزارش نسخ پزشکان مورد بررسی قرارگرفته و تصمیمات لازم اتخاذ میگردد.
5 -  تهیه پمفلت های آموزشی برای گروه های پزشکی که در آن آخرین اطلاعات بررسی نسخ پزشکان در طول یک سال جهت اطلاعات پزشکان تنظیم میگردد.

6 -  تهیه پمفلتهای آموزشی برای عموم مردم که در این پمفلتها سعی میشود اطلاعات لازم درمورد چگونگی مصرف صحیح دارو به مردم آموزش داده شود.

7 -  تهیه پلاکاردهای پارچه ای, اطلاعیه ها, پوسترهاو پیامک، با موضوع اطلاع رسانی روشهای صحیح مصرف دارو

8 -  همکاری باسایر ارگانها از جمله آموزش و پرورش جهت اطلاع رسانی به عموم مردم از جمله دانش آموزان، ازطریق تهیه اطلاعیه و پوستر و کتابخانه دنیای دارو
9 -  برگزاری سمینار و کلاسهای آموزشی برای پزشکان, داروسازان ,پرستاران وسایر گروههای پزشکی باموضوع تجویز و مصرف منطقی دارو