فهرست

برگزاری اولین جلسه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در سال جاری

برگزاری اولین جلسه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در سال جاری

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه بابل ، اولین جلسه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارودر سال 96 روز چهارشنبه 25مرداد با حضور معاون غذا و دارو و اعضای کمیته در دفتر این معاونت برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی مشکلات و موانع موجود در اجرای تجویز و مصرف منطقی دارو، ضمن بررسی آخرین گزارش پردازش نسخ پزشکان شهرستان بابل ، بر ضرورت آموزش ادواری گروههای مختلف پزشکی در این زمینه تاکید شد وهمچنین روند پیشرفت اجرای پروتکل های دارویی بیمارستانها با همکاری داروساز بالینی مورد بررسی قرار گرفت./ انتهای پیام – احمدی