فهرست

برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی، آشامیدنی و ظروف بسته بندی

برگزاری دوره آموزشی دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی، آشامیدنی و ظروف بسته بندی برای کارشناسان اداره نظارت و مسئولین فنی واحد های تولیدی غذایی و آشامیدنی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی معاونت و به نقل از مهندس مصطفی اصغری کبریا مسئول واحد نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، دوره آموزشی دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی، آشامیدنی و ظروف بسته بندی برای کارشناسان اداره نظارت و مسئولین فنی واحد های تولیدی غذایی و آشامیدنی تحت نظارت این دانشگاه درروزهای 21 لغایت 23 مرداد 1396 در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید . /انتهای پیام – احمدی