فهرست

آموزش تغذیه سالم و نشانگر های تغذیه ای به دانش آموزان در بابل

آموزش تغذیه سالم و نشانگر های تغذیه ای به دانش آموزان در بابل

به گفته مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت ، آموزش تغذیه سالم و نشانگر های تغذیه ای به دانش آموزان و آموزش در فضای عمومی توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی این معاونت درهفته سلامت با شعار زندگی سالم با نشاط و امید برگزار گردید ./انتهای پیام – احمدی