فهرست

تشکیل نوزدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه ها

تشکیل نوزدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه های مسئولین فنی، بهره برداری و پروانه ساخت و شناسه کارگاهی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو ، نوزدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه های مسئولین فنی، بهره برداری و پروانه ساخت و شناسه کارگاهی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشگی بابل در پانزده اسفند ماه سال  جاری  (95/12/24)، ساعت 10:30 برای بررسی در خواست های ارسالی به معاونت غذا و دارو با حضور اعضاء محترم کمیته در معاونت تشکیل شد و درخواستها مورد بررسی قرار گرفت./انتهای پیام .