فهرست

تشکیل هجدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه ها

تشکیل هجدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه های مسئولین فنی، بهره برداری و پروانه ساخت و شناسه کارگاهی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

هجدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه های مسئولین فنی، بهره برداری و پروانه ساخت و شناسه کارگاهی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشگی بابل در پانزده اسفند ماه سال جاری(15/12/1395)، ساعت 13:30 برای بررسی در خواست های ارسالی به معاونت غذا و دارو با حضور اعضاء محترم کمیته در معاونت تشکیل شد و درخواستها مورد بررسی قرار گرفت.