فهرست

تشکیل پانزدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه های مسئولین فنی

تشکیل پانزدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه های مسئولین فنی، بهره برداری و پروانه ساخت و شناسه کارگاهی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 

پانزدهمین کمیته فنی بررسی صدور پروانه های مسئولین فنی، بهره برداری و پروانه ساخت و شناسه کارگاهی مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشگی بابل در چهارده دی ماه سال جاری(14/10/1395)، ساعت 8:30 برای بررسی در خواست های ارسالی به معاونت غذا و دارو با حضور اعضاء محترم کمیته در معاونت تشکیل شد و درخواستها مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

/انتهای پیام http://drug.mubabol.ac.ir/Photos/5555.jpg