فهرست

پایش و ارزیابی عملکرد اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذاودارو

پایش و ارزیابی عملکرد اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذاودارو در تاریخهای 22 و 23 آذرماه

به نقل از معاون محترم غذاودارو دانشگاه بابل ، در این ارزیابی که توسط کارشناسان محترم سازمان غذاودارو انجام گرفت مستندات لازم در اداره نظارت با توجه به شاخصهای در نظر گرفته شده مورد سنجش قرار گرفت و همچنین از تعدادی از کارخانجات تحت پوشش بازدید بعمل آمد که نکات و آموزشهای لازم در این خصوص توسط کارشناسان مربوطه برای بهبود عملکرد ارائه گردید. /انتهای پیام