فهرست

انتصاب جدید در معاونت غذاودارو

انتصاب جدید در معاونت غذاودارو

جناب آقای دکتر رضازاده ( معاون محترم غذاودارو دانشگاه ) طی حکمهای جداگانه ای آقایان مصطفی اصغری کبریا و ابراهیم اسماعیلی را به ترتیب به سمت مسئول نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی منصوب نمودند