فهرست

ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی

ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی- Home Use

موضوع: ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی- Home Use

با سلام و احترام؛

 به منظور ضابطه مندی و شفاف سازی در فرآیند تجهیزات وملزومات پزشکی مورد استفاده درخارج از مراکز درمانی، به این وسیله ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی(Home Use ) که در کمیته فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به تصویب رسیده است، جهت اجراء و ابلاغ به حوزه های ذیربط به حضور ارسال می گردد.

دریافت ضوابط تجهیزات پزشکی خانگی