فهرست

جلسه آموزشي براي رابطين سلامت

برگزاري جلسه آموزشي براي رابطين سلامت و كارشناسان معاونت بهداشتي

  برگزاري جلسه آموزشي براي رابطين سلامت و كارشناسان معاونت بهداشتي

در اين جلسه كه با حضور كارشناسان معاونت غذا و دارو و ٧٠ نفر از رابطين سلامت و كارشناسان معاونت بهداشتي برگزار گرديد، توضيحاتي در خصوص روش هاي صحيح نگه داري، توزيع و مصرف داروهايي كه در مراكز بهداشتي، درماني مورد استفاده قرار مي گيرند، همچنين هشدار هاي لازم در خصوص استفاده از داروهاي مخدر، استفاده از سامانه رهگيري و رديابي سلامت به منظور شناسايي كالاي قاچاق و آموزش در خصوص برچسب اصالت كالا ارائه شد