فهرست

نیاز به تأسیس 6 باب داروخانه

براساس نامه شماره 1177-10/پ/ف/1391/ص مورخ 23/12/91 معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا، روستاهای زیر، از توابع استان فارس نیاز به تأسیس و راه اندازی داروخانه دارند : 1 - صحرا رود، با جمعیت 5066، امتیاز محل 84 و امتیاز حد نصاب تأسیس 2000 *** 2 - فدشکویه، با جمعیت 7245، امتیاز محل 105 و امتیاز حد نصاب تأسیس 2000 *** 3 - مقابری، با جمعیت 4733، امتیاز محل 84 و امتیاز حد نصاب تأسیس 2000 *** 4 - قاسم آباد، با جمعیت 4931، امتیاز محل 120 و امتیاز حد نصاب تأسیس 2000 *** 5 - جلیان، با جمعیت 5212، امتیاز محل 150 و امتیاز حد نصاب تأسیس 2000 *** 6 - تنگ کرم، با جمعیت 4218، امتیاز محل 84 و امتیاز حد نصاب تأسیس 2000