فهرست

نیاز برخی از مناطق استان قزوین به تأسیس و راه اندازی داروخانه

براساس نامه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین، برخی از مناطق واقع در آن استان، به شرح ذیل به تأسیس و راه اندازی داروخانه نیاز دارند : 1 - (آوج - با جمعیت 5609 نفر - با امتیاز محل 105 - با امتیاز حد نصاب تأسیس 2000) 2 - (خرمدشت - با جمعیت 6725 نفر - با امتیاز محل 84 - با امتیاز حد نصاب تأسیس 2000) 3 - (نرجه - با جمعیت 5404 نفر - با امتیاز محل 84 - با امتیاز حد نصاب تأسیس 2000) 4 - (سگز آباد - با جمعیت 5440 نفر - با امتیاز محل 70 - با امتیاز حد نصاب تأسیس 2000) 5 - (معلم کلایه - با جمعیت 8600 نفر - با امتیاز محل 120 - با امتیاز حد نصاب تأسیس 2000) 6 - (حصار خروان - با جمعیت 5500 نفر - با امتیاز محل 30 - با امتیاز حد نصاب تأسیس 2000) لازم به ذکر است که کلیه شهرهای فوق سابقه داشتن داروخانه در سنوات گذشته را دارا می باشند.