فهرست

اعلام نیاز به تأسیس داروخانه در استان مرکزی

با توجه به لزوم تأسیس یک باب داروخانه روزانه در روستای اناج از توابع خنداب، با ضریب محرومیت 5/4 و امتیاز 120 براساس نامه شماره 41707 ص 91/2/پ معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک، مراتب جهت اطلاع متقاضیان تأسیس داروخانه اعلام می گردد.