فهرست

پیام های هفته پیشگیری از مسمومیت - روز ششم (پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی ها)

1 - علايم گزيدگي با مار آبي (دريايي) درد عضلاني و تغيير رنگ ادرار به رنگ قهوه اي يا سياه می باشد. 2 - در هنگام مارگزیدگی قبل از انتقال مصدوم به مرکز درمانی باید بيمار را آرام كنيد و از حركات بيش از حد او جلوگيري نمایيد. 3 - عضو محل گزيدگي مار را بايد بي حركت و هم سطح يا كمي پايين تر از سطح قلب نگه داشت. 4 - سم حشره دراکولا یا بند، باعث ايجاد صدمات بافتي، زخم و تاول مي شود. علائم به صورت قرمزی، بروز تاول و یا جوشهاي كوچك همراه با خارش و در انتها، ورقه ورقه شدن و پوسته پوسته شدن پوست مي باشد. 5 - درمان قطعي براي سم حشره دراکولا یا بند وجود ندارد و عارضه بعد از مدتي خود به خود خوب مي شود. 6 - له شدن حشره دراکولا یا بند روي پوست و يا خاراندن پوست سبب انتشار سم و تشديد زخمهاي روي پوست خواهد شد. 7 - براي تخفيف عارضه پوستی سم حشره دراکولا، می توان در ساعات ابتدايي، با آب و صابون معمولي محل عارضه را شستشو داد و با تميز نگه داشتن محل عارضه مي توان از بروز مشكلات ثانويه ازجمله عفونتهاي باكتريايي جلوگيري كرد، همچنين هرچه پوست مرطوبتر باشد شدت عارضه بيشتر است. 8 - به طور تجربي استعمال الكل سفيد بر روي موضع آلوده به سم حشره دراکولا یا بند مي تواند در كاهش علائم موثر باشد.